Laivojen pohjien likaantumisen vaikutus kulkuvastukseen Itämerellä: Chow-Liu-puulla täydennetyn Naiivi Bayes -mallin soveltaminen aluksen kulun analysointiin

Kirjoittajat

  • Elias Altarriba Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

COMPLETE, laivaliikenne, pohjan likaantuminen, Itämeri, Naiivi Bayes

Abstrakti

COMPLETE-hankkeen tavoitteena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviämistä Itämeren alueella. Leviämistä on tapahtunut merkittävästi laivojen painolastivesien mukana, mutta lajikkeita kulkeutuu merialueilta toisille myös vedenalaisiin runkorakenteisiin tarttuneina. Lisäksi biolikaantuminen kasvattaa aluksen kulkuvastusta ja sitä myötä polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Tällä hetkellä likaantumista rajoitetaan puhdistamalla pohjia sään­nölli­sesti kesäkaudella. Puhdistusajankohdat valitaan laivakohtaisesti pääsääntöisesti kokemukseen pe­rus­tuen. Myös puhdistuksilla usein koetaan olevan havaittavaa vaikutusta aluksen kulkuun ve­den halki, mutta mittauksiin perustuvia tietoja ei laivaväen käytössä ole. Nykyään laivojen järjes­tel­mistä on mahdollista tallentaa kulkudataa enenevissä määrin. Luotettavien johtopäätösten teke­mi­nen massadatasta vaatii kuitenkin asiaan soveltuvia työkaluja ja systeemin monien sekoittajien omi­nai­suuksien tuntemista. Tässä artikkelissa perehdytään Chow–Liu-puulla täydennetyn Naiivi Bayes -mallin hyödyntämiseen aluksen kulun analysointiin. Menetelmän etuina ovat las­ken­nal­li­nen tehokkuus ja luotettavuus kulkuvastuksen kausaatioiden tunnistamiseksi, vaikka käy­tettä­vis­sä olevaa dataa olisikin vain rajoitetusti.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-10-22

Viittaaminen

Altarriba, E. (2020). Laivojen pohjien likaantumisen vaikutus kulkuvastukseen Itämerellä: Chow-Liu-puulla täydennetyn Naiivi Bayes -mallin soveltaminen aluksen kulun analysointiin. Rakenteiden Mekaniikka, 53(4), 356–389. https://doi.org/10.23998/rm.87314