Rakenteiden Mekaniikka https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/ <p>Jo vuodesta 1968 Rakenteiden Mekaniikka -lehden aiheina ovat olleet kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka ja sovellukset. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottoridynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, elementtimenetelmät ja -analyysi, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus. Lehti julkaisee lisäksi lyhyitä kommentteja sekä kirjallisuuskatsauksia.</p> Rakenteiden Mekaniikan Seura ry fi-FI Rakenteiden Mekaniikka 0783-6104 3D simulations of deep mixed columns under road embankment https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/84590 <p>When column stabilisation is meant to function as a ground improvement under an embankment, the design cases to be considered consist of overall stability, compression resistance of the column heads, arching of the embankment on the columns and settlements. This paper focuses on the compression resistance of the columns. The proper geotechnical design of deep mixed (deep stabilised) columns under road embankment requires good estimation of the stress-strain behaviour of the columns and the surrounding soil under the embankment and traffic loading. Earlier Finnish design approaches relied on an even traffic load of 10 kN/m<sup>2</sup> on the road surface. The dimensioning methods for column stabilised soil are also based on the idea of an even traffic load. Due to Eurocode recommendations a more realistic scenario is introduced, which remarkably increases the magnitude of the traffic loading. After deriving suitable material properties and stiffness parameters for static and dynamic traffic loading, three-dimensional finite element calculations are performed to achieve better understanding of the mechanical interaction between the embankment, columns and soil under the new loading configuration. Even though more investigations are needed before delivering a final statement, the calculations show that, for the considered case in this paper, the new loading scenario has no relevant consequences on the design compared to the earlier design approach.</p> Ayman Abed Leena Korkiala-Tanttu Juha Forsman Kirsi Koivisto Copyright (c) 2021 Ayman Abed, Leena Korkiala-Tanttu, Juha Forsman, Kirsi Koivisto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-01-21 2021-01-21 54 1 1 20 Varmuuskerroin jännitysväsymisen kontinuumimallissa https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/78149 <p>Artikkelissa tarkastellaan äärettömään elinikään liittyvää varmuuskertoimen laskentaa kontinuumimekaniikkaan perustuvassa jännitysväsymismallissa. Jännityshistoria voi olla joko deterministinen tai stokastinen. Varmuuskertoimen laskenta redusoituu kestävyysfunktion maksimiarvon etsimiseen. Stokastisen jännityshistorian tapauksessa myös kestävyysfunktion arvot muodostavat stokastisen prosessin, jonka maksimiarvon todennäköisyysjakauma voidaan muodostaa. Menetelmää havainnollistetaan sekä yksinkertaisella yksidimensioisella että moniakselisella teollisella esimerkkilaskennalla.</p> Tero Frondelius Terhi Kaarakka Osmo Kaleva Reijo Kouhia Heikki Orelma Joona Vaara Copyright (c) 2021 Tero Frondelius, Terhi Kaarakka, Osmo Kaleva, Reijo Kouhia, Heikki Orelma, Joona Vaara https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-03-11 2021-03-11 54 1 21 29 10.23998/rm.78149