Laivojen pohjien likaantumisen vaikutus kulkuvastukseen Itämerellä: teoreettinen viitekehys ja empiiriset mittaukset

  • Elias Altarriba Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Avainsanat: COMPLETE, laivaliikenne, pohjan likaantuminen, Itämeri

Abstrakti

COMPLETE-hankkeen tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi optimointityökalu, minkä avulla voidaan hallita laivojen pohjien likaantumisesta aiheutuvia haittoja. Työkalussa on useita osa-alueita, joista toiset tarkastelevat ilmiötä esimerkiksi vieraslajien leviämisen tai pintakäsittelymateriaalien myrkyllisyyden näkökulmasta. Yhtenä osa-alueena on alusten kulkuvastusten muutokset pohjan likaantumisasteen seurauksena. Tässä artikkelissa käsitellään menetelmiä, joilla alusten kulkuvastusta voidaan laskennallisesti mallintaa sellaisilla lähtötiedoilla, jotka todennäköisesti olisivat työkalun käyttäjien saatavissa. Laskennallisia tuloksia verrataan operoinnin aikana mittaamalla saatuihin arvoihin. Tavoitteena on havainnoida erityisesti vaikeasti mallinnettavissa olevien muuttujien, kuten sääolosuhteiden, vaikutusta aluksen kulkuun ja näin arvioida tarpeita työkalun jatkokehityksen suhteen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 3, 2020
Viittaaminen
Altarriba, E. (2020). Laivojen pohjien likaantumisen vaikutus kulkuvastukseen Itämerellä: teoreettinen viitekehys ja empiiriset mittaukset. Rakenteiden Mekaniikka, 53(3), 208-239. https://doi.org/10.23998/rm.79336