Tietoa julkaisusta

Vuodesta 1968 saakka Rakenteiden Mekaniikka -lehti on julkaissut vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettisesta, laskennallisesta ja kokeellisesta mekaniikasta sekä näihin teemoihin liittyvästä matematiikasta ja sovelluksista.

Vuosikerrat 1–49 (1968–2016) löytyvät lehden vanhoilta verkkosivuilta: http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/archive.html.

Lehti kuuluu DOAJ-tietokantaan (Directory of Open Access Journals) ja on indeksoitu Scopus-tietokantaan keväästä 2020 lähtien.

TAVOITTEET JA AIHEALUEET

Lehden aihealueita ovat kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottori-dynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, FEM-laskenta, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus.

Lehti julkaisee myös kirjallisuuskatsauksia, lyhyitä kommenttikirjoituksia lehdessä julkaistuista artikkeleista ja lyhyitä raportteja lehden aihealueisiin liittyvistä, mielenkiintoisista teknisistä menetelmistä tai ratkaisuista. Näiden kirjoitusten pituus on rajattu kuuteen sivuun. Lehti julkaisee artikkeleita sekä suomen että englannin kielellä. Lisäksi suomenkielisistä artikkeleista on erillinen 'English Summary'. Lehti leviää Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kautta kansainvälisille foorumeille.

Erityisesti nuorten tutkijoiden kirjoitukset ovat tervetulleita. Suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tehdään runsaasti opinnäytetöitä, joista tämän lehden lukijat ovat kiinnostuneita. Rakenteiden mekaniikka pyrkii julkaisemaan artikkeleita myös seuran tilaisuuksissa pidetyistä esitelmistä. Toivomme saavamme lisää käsikirjoituksia lehteen julkaistavaksi, jotta Rakenteiden Mekaniikka -lehti voisi ilmestyä useammin ja siten entistä paremmin edistää mekaniikan eri osa-alueiden tutkimusta ja kehitystä.

OHJEET KIRJOITTAJILLE

Käsikirjoituksen on käsiteltävä lehden aihealueisiin kuuluvia teemoja ja aiheen on oltava relevantti joko tieteellisestä tai teollisesta näkökulmasta katsottuna. Käsikirjoituksen on sisällettävä uutta tieteellisestä tietoa. Insinööritieteiden alalla tieteellisen tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotesuunnittelun rajat ovat alan luonteen vuoksi usein häilyviä, mutta käsikirjoituksen pääpainon tulisi kuitenkin olla tieteellisen tutkimuksen puolella. Artikkelin on noudatettava hyvän tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

Ulkoasun osalta käsikirjoituksen tulee noudattaa annettuja malleja: Latex-ohjelmiston käyttäjille luokkatiedosto (11.5.2017) rmtyyli.cls (tai englanniksi kirjoitettaessa rmstyle.cls) ja kirjoitusohjeet.tex sekä kirjoitusohjeet.pdf (tai englanniksi kirjoitettaessa instructions.tex ja instructions.pdf); Word-ohjelmiston käyttäjille (11.5.2017) kirjoitusohjeet.doc (tai englanniksi kirjoitettaessa instructions.doc).

VERTAISARVIOINTI- JA JULKAISUKÄYTÄNNÖT

Lehteen lähetetyt käsikirjoitukset, jotka valitaan vertaisarviointiprosessiin, vertaisarvioidaan vähintään kahden arvioijan toimesta päätoimittajan (tai toimittajan) arvioinnin lisäksi. Arviointi noudattaa Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta. Rakenteiden Mekaniikka -lehti on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. 

Lehti ottaa vakavasti tekijänoikeuksiin, plagiointiin ja muihin hyviin julkaisukäytöntöihin liittyvät rikkomukset. Lehteen lähetetyt artikkelit voidaan tarkistaa plagioinnintunnistusohjelmistolla.

Käsikirjoituksen lähettämisellä Rakenteiden Mekaniikka -lehteen kirjoittaja/kirjoittajat sallivat mahdollisen hyväksytyn artikkelin julkaisemisen lehden verkkosivulla. 

Kirjoittajia ei veloiteta käsikirjoitusten lähettämisestä, vertaisarvioinnista eikä artikkelien julkaisemisesta.

VAPAA SAATAVUUS

Rakenteiden Mekaniikka -verkkolehti toimii vapaa saatavuus (open access) -periaatteella ja uusin numero on välittömästi saatavilla elektronisessa muodossa. Artikkelit julkaistaan Creative Commons -lisenssillä BY 4.0. Tietoa CC-lisensseistä löytyy linkistä CC-lisenssit. Lehti kuuluu DOAJ-tietokantaan (Directory of Open Access Journals).

Julkaistun materiaalin tekijänoikeudet säilyvät julkaisijoilla ilman rajoituksia, tekijänoikeuksia ei siirretä julkaisijalle.