Katajisto, Harri, Petri Kere, ja Mikko Lyly. 2020. ”A Model for Fast Delamination Analysis of Laminated Composite Structures”. Rakenteiden Mekaniikka 53 (2), 67-84. https://doi.org/10.23998/rm.82730.