Gebrehiwot, Silas, Heikki Remes, ja Anssi Karttunen. 2018. A Stress Concentration Factor for Interacting Surface Notch and Subsurface Hole. Rakenteiden Mekaniikka 51 (4), 20-37. https://doi.org/10.23998/rm.70292.