Katajisto, H., Kere, P., & Lyly, M. (2020). A model for fast delamination analysis of laminated composite structures. Rakenteiden Mekaniikka, 53(2), 67-84. https://doi.org/10.23998/rm.82730