Frondelius, T., & Aho, J. (2017). JuliaFEM - open source solver for both industrial and academia usage. Rakenteiden Mekaniikka, 50(3), 229-233. https://doi.org/10.23998/rm.64224